Revisorfirmaet Uffe Berg besidder de kompetencer, som en “Master i skat” giver.

Uddannelsen “Master i skat” er Danmarks eneste specialiserede og forskningsbaserede efteruddannelse indenfor skatteområdet og har omhandlet:

MASTER I SKAT

Erhvervsbeskatning

 1. Skatteretlig periodisering
 2. Skattemæssige afskrivninger
 3. Virksomheder med flere ejere (interessentskaber, kommanditselvskaber m.v.)
 4. Afgrænsninger inden for personskatteretten (lønmodtager, selvstændige erhvervsdrivende, honorarmodtagere.
 5. Omdannelse af personlig virksomhed til kapitalselskab (A/S eller ApS)
 6. Virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning
 7. Skatteretlig succession

Selskabsbeskatning

 1. Subjektiv skattepligt
 2. Udbytter
 3. Sambeskatning
 4. Fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning

Kapitalgevinster 1 – Kursgevinstloven samt ejendomsavancebeskatning
Beskatning af kapitalgevinster i form af kursgevinster, genvundne afskrivninger og ejendomsavancer samt skattearrangementer med vægt på realiteten og anvendelsen af arrangementerne i praksis.

 1. Kursgevinstloven, fordringer og gæld.
 2. Skattearrangementer, skatteudnyttelse
 3. Afskrivningsloven, beskatning af genvundne afskrivninger.
 4. Ejendomsavancebeskatningsloven, Opgørelse og beskatning af ejendomsavancer

Kapitalgevinster 2
Finansielle markeder og deres særlige produkter, herunder markedernes virkemåde og virksomhedernes anvendelse af finansielle instrumenter. Kursgevinstlovens regler om beskatning af finansielle instrumenter. Aktieavancebeskatning, beskatning af udbytte og aktieaflønning.

 1. Finansielle markeder og deres særlige produkter
 2. Kursgevinstloven, finansielle instrumenter
 3. Aktieavancebeskatning, gevinster og tab
 4. Udbyttebeskatning og maskeret udlodning
 5. Aktieløn

Intenational skatteret

 1. Grundprincipperne i den internationale skatteret
 2. Globalindkomstprincippet og den subjektive skattepligt
 3. Forholdet mellem intern ret, dobbeltbeskatningsaftaler og EU-skatteretten
 4. Fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder diskriminationsforbud
 5. Fordeling af beskatningsretten mellem domicil- og kildeland
 6. Lempelse af international dobbeltbeskatning
 7. Fast driftssted
 8. Fysiske personer, sociale bidrag og arbejdsmarkedsbidrag m.v.
 9. Til- og fraflytning, fysiske personer

Moms

 1. Momsrettens kilder
 2. Afgiftpligtig person
 3. Momspligtens omfang
 4. Registrering
 5. Fritagelser, herunder lønsumsafgift
 6. Overdragelse af virksomhed
 7. Opgørelse af momsgrundlaget og fradragsret
 8. Investeringsgoder
 9. Transaktioner i udlandet, handel med udlandet

Master speciale:
Skriftligt afgangsprojekt.
Emne: Skønsmæssige ansættelser
Problemformulering:
Retspraksis/retssikkerhed på området overfor den enkelte borger.
Lovgrundlag/hjemmel ligger til grund for skønsmæssig ansættelse.

 • Hvilken kompetence har skatttemyndighederne
 • Hvilken kompetence har domstolene
 • Hvilken forudsætning er til stede ved skønsmæssige ansættelser
 • Selvangivelse mangler
 • Selvangivelse foreligger
 • Privatforbrug negativ
 • Hvad indeholder et privatforbrug i henhold til forbrugerrådet, standardbudget
 • Skønsmæssige poster indtægter og udgifter
 • Værdiskøn
 • Syn og skøn
 • Medholdsprocenter ved domstolene

Skattekontrolloven indvirkning.

Forslag til forbedringer på området.